Villkor för användning av data

Svenska
All data som publiceras i labbets öppna del är öppen data och får fritt återanvändas inom ramen för befintlig lagstiftning.

Alla data publiceras utan några garantier avseende datakvalitet eller aktualitet. Publicering av data kan upphöra eller försenas utan föregående varning. Ansvaret för all slags användning av data är till fullo användaren/återanvändarens ansvar.

Notera särskilt att datapublicistens namn, logotyp etc inte får användas för att associera datapublicisten till den tjänst/produkt som data används till om ingen särskild överenskommelse gjorts.

 

English

All data that is published in the open section of the lab is open data and can be used without any restrictions as long as the use is within current laws and regulations.

All data is published without any guarantees regarding data quality or actuality. The publishing of data can be discontinued or delayed without forewarning. All kinds of usage of the data is strictly the sole responsibility of the user/re-user.

Note, in particular, that the data publisher’s name, logo, etc may not be used to associate the data publisher with the service / product to which data is used unless a special agreement has been made between the parties.