Etiska aspekter och historiska perspektiv på ett datadrivet labb

Upplägg och genomförande

Onsdagen den 7 juni 2017, kl 09:00-12.00 genomfördes en workshop inom ramen för projektet Ladds med temat “Ett datadrivet labb – etiska aspekter och historiska perspektiv”.

Syftet med workshopen var att diskutera etiska frågor som rör exempelvis personlig integritet, övervakning, och rätten till data. Vid förra workshopen om spelregler för ett datadrivet labb framträdde förtroende som en av de centrala nycklarna för att bygga ett hållbart labb. För att skapa förtroende krävs att man hanterar de etiska frågor som ett sådant labb ger upphov till.
Den här workshopen fokuserade således på etiska utmaningar för ett datadrivet labb. Deltagarna introducerades till centrala etiska begrepp och verktyg samt historiska paralleller, vilka utgjorde utgångspunkten för att sedan i mindre grupper arbeta med att identifiera etiska utmaningar för ett datadrivet labb som lagrar och bearbetar stora mängder data av olika slag.

Tanken är att denna och andra workshops som behandlar icke-tekniska aspekter på det datadrivna labbet ska vara en del i den förståelse som utgör basen för den affärsmodell som tas fram för labbets verksamhet.

Workshopen genomfördes av filosofen Lars Samuelsson och idéhistorikern och föreståndaren för Humlab Stefan Gelfgren, båda från forskningsprojektet ”iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance” (Umeå universitet).

Platsen för workshopen var Humlab X, konstnärligt campus, Umeå

 

Bakgrund

Datadrivna labb har en tydlig koppling till många etiska aspekter, t ex

  • Nivån på Integritet/övervakning
  • Rätten till data
  • Samhällsnytta vs individens nytta
  • Risker för samhälle och individ vid missbruk av data

Man kan närma sig de etiska frågorna från två håll. Man kan utgå från etiska teorier och via dessa hitta vägledning för avvägningar och beslut. Man kan också utgå från ett mer öppet resonerande med hjälp av ”etiska verktyg”.

Att utgå från etiska teorier är i detta fall inte särskilt lämpligt då det är svårt att välja teori, svårt att tillämpa den och det kan bidra till låsningar i diskussionerna. Ofta hamnar man i en låst situation där individens rättigheter står mot samhällsnytta/kollektivets nytta på olika vis. Workshopen genomförs därför utifrån ett öppet resonerande med hjälp av ”etiska verktyg”.

 

Etiskt resonerande

Vi förväntas alla, både individer och organisationer, rättfärdiga våra handlingar/beslut för andra. Detta gäller även det datadrivna labbet.

Om detta rättfärdigande ska accepteras och inge förtroende måste det byggas upp på följande vis:

  • Informationen som rättfärdigandet bygger på måste vara så komplett och korrekt som möjligt.
  • Informationen måste vara ”livaktig” (vividness). Det innebär att informationen analyseras från flera olika aktörers respektive synvinkel och att det finns en ambition att förstå upplevelsen hos de olika inblandade parterna.
  • Rättfärdigandet måste vara koherent, dvs logiskt sammanhållet. Det innebär att grumliga/oklara begrepp ska undvikas, att logiska motsägelser saknas, att skälen som anförs är relevanta. Motiveringarna ska hålla även i andra liknande fall och godtycklighet och glidningar ska undvikas. Vidare innebär det att rättfärdigandet bör bygga på universaliserbarhet, dvs att resonemanget håller oavsett vilken roll en viss part har. Samma resonemang för stöd av en princip måste fungera oavsett om en part är direkt involverad i labbet, påverkas av labbet eller är en oberoende observatör.

 

Etiska skäl

Två typer av etiska skäl/värden som står på spel där överväganden och balansering måste göras (det kan finnas flera) och som berör ett datadrivet labb är:

  • Respekt för rättigheter, integritet, intressen, personer och organisationer/företag
  • Samhällsnytta och individuell välfärd

 

Resultat

Arbetet utgick från en mall med tre kolumner, ”Problem/invändningar”, ”Typ av skäl/värde (som står på spel)” samt ”Möjliga svar/sätt att hantera problemet/invändningen”

Det visade sig inte helt lätt att lämna det mer praktiskt/operativa perspektivet och fokusera på de etiska aspekterna. Troligen behöver man arbeta mer med frågorna innan man utvecklar ett mindset som passar dessa frågor.

Nedan finns sammanställningen av detta arbete samt den efterföljande diskussionen: